تب داغ استارت آپ در ایران – قسمت 2 – رادیو اقتصاد

قسمت دوم گفتگوی رادیو اقتصاد در خصوص استارت آپ ها را از دقیقه 16 شنوا باشید :

ویژگیهای یک استارت آپ

درآمد پایدار از یک استارت آپ

توسعه استارت آپ

توسعه برند

توسعه کسب و کار

ارزش پیشنهادی یک استارت آپ

روندهای درآمدی یک استارت آپ/ جریانهای درآمدی

درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم یک استارت آپ

درآمدهای تبلیغاتی یک استارت آپ/ کسب و کار اینترنتی به عنوان درآمد غیرمستقیم

جریانهای هزینه ای یک استارت آپ / ساختار هزینه ها

از هر 10 استارت آپ 7 استارت آپ با شکست مواجه میشوند

مشاوره بازاریابی

تحقیقات بازار

شناسایی رقبا

نگاه کردن به ایده از زوایای مختلف

دلیل شکست های یک استارت آپ