تب داغ استارت آپ در ایران – قسمت 1 – رادیو اقتصاد

بررسی پدیده استارت آپ و تعاریف مرتبط با آن را در گفتگوی رادیو اقتصاد از دقیقه 18 شنوا باشید:

تعریف استارت آپ

کسب و کار اینترنتی

ایده پردازی

سرمایه گذاری روی ایده ها

نکات شروع یک استارت آپ

تیم سازی

بوم کسب و کار

مراحل گام به گام راه اندازی یک استارت آپ

ایده خلاق

استارت آپ در فضای هنر، سینما و کسب و کار اینترنتی

گسترش فضای کسب و کار

بازاریابی

مدلهای کسب و کار