برنده تندیس *دوریان سیاه

وقتی حاضر نیستیم برای هویت برند خود سرمایه گذاری کنیم.

از تبلیغات میلیاردی در تلویزیون تا کپی لوگوی یک شرکت دیگه.
#دوریان_سیاه *جهت اطلاع از این تندیس به پستهای پیشین مراجعه کنید.
#blackdorian