مدرسان بین المللی کارآفرینی از چهار گوشه جهان به ایران آمدند

از آن جا که امروزه کارآفرینی به عنوان نقطه اتکای اقتصادهای زنده و فعال دنیا به شمار می رود، تغییر رویکرد به سمت ایجاد تجارت شخصی، موضوعی است که کل اقتصاد های برتر دنیا به آن متمایل شده اند. با اتکا به همین موضوع، سازمان بین المللی «آیسک» با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اقدام […]