دو بازیگر اصلی در صنعت چرم که به برندسازی مجدد نیاز دارند!

در لوگوی دو برند اصلی در صنعت چرم اشتباهاتی در طراحی لوگو وجود دارد که علاوه بر اشتباه گرفتن دو برند با یکدیگر اشتباهات ریزی نیز در طراحی لوگوی آنها دیده می شود. نوین چرم : طراحی بصری که حاوی یک برگ و ابتدای حرف “نوین” در آن است که لوگویی بدون مفهوم محسوب می […]