فهرست میلیاردرهای سال ۲۰۱۸

حوزه آی تی و میلیاردرهای چینی و حضور دو زن و دو جفت برادر از شگفتیهای این لیست است. #billionareboysclub #billgates #برند #میلیاردرها نام شرکت اولین تا دهمین میلیاردر را اگر میدانید ذکر‌ کنید