مدلهایی که باعث فروش می شوند

استفاده از مدلهای تبلیغاتی باید به فروش کمک کنند. بطور کلی مدلها در تبلیغات سه دسته هستند. – آنهایی که از نردبان برند بالا می روند تا رشد کنند و هیچ کمکی به برند نمی کنند و گاهی برند را تنزل می دهند. – مدلهایی که نقشی خنثی در تبلیغات دارند. – مدلهایی که برند […]