تبلیغی از جنس فیلم سینمایی

  اخیرا الوپیک در یکی از تبلیغات خود مراسم خواستگاری رفتن یکی از سفیرهای الوپیک را به تصویر کشیده است. هویتی که این اپلیکیشن درصدد جا انداختن آن است اینست که دید به شغل پیک را در الوپیک متفاوت جلوه دهد. آیا به نظر شما این طرز تلقی را می تواند جا بیاندازد ؟ @alopeyk […]