چگونه با استفاده از قدرت شخصیت برند روی خریداران تاثیر بگذاریم؟

  مترجم: ونوس صبح گل مشتریان چگونه وقتی تمام گزینه های رقبا شبیه هم هستند‌‌‌‌‌‌ یا عملکرد شان مانند هم است انتخاب می کنند؟ تمام محصولات در تمام صنایع ریسک کاهش مزیت رقابتی یا متمایز بودن برند را دارند. تکنولوژی ها می توانند آنقدر بسرعت کپی شوند که دیگر ویژگی و عملکرد ـ و حتی […]