هیاهویی پوچ

 

 


در فضای تبلیغاتی جدید که ناشی از یک حباب زودگذر است افراد متفاوتی به دلایلی پوچ وارد صحنه می شوند‌. صحنه ای که نه تخصصی در آن دارند و نه به دنبال یاد گرفتن مهارت آن هستند. صرف اینکه شبیه یکی باشی و وارد صحنه شوی و سعی کنی که به هر دلیلی بمانی ناشی از حبابی است که به زودی از بین خواهد رفت.
در پستهای قبلی از رونالدو مثال زدیم که به دلیل شهرتی که بواسطه تلاش شبانه روزیش در عرصه فوتبال بدست آورده در حال حاضر به جهت تجاری حسن استفاده را می کند.
ولی چیزی که در حال حاضر می بینیم ورود افرادی نا آشنا به فضای تبلیغات است که نه تخصصی دارند و نه اثرگذاری خاصی در ذهنیت مخاطب نسبت به برندی که تبلیغ می کنند دارند و چه بسا جایگاه آن برند را نیز تنزل می دهند.
همواره در تبلیغات دو اصل مد نظر است . ۱ . دیده شدن
۲. تاثیرگذاری
که کفه ترازو به تاثیرگذاری سنگینی می کند.