فهرست میلیاردرهای سال ۲۰۱۸

حوزه آی تی و میلیاردرهای چینی و حضور دو زن و دو جفت برادر از شگفتیهای این لیست است.

#billionareboysclub
#billgates

#برند
#میلیاردرها

نام شرکت اولین تا دهمین میلیاردر را اگر میدانید ذکر‌ کنید