ارتباطی بی ربط


بطورکلی اگر محصول و خدمتی جدید درصدد استفاده از مزیت خود در تبلیغات است می بایست حقیقتا آورده ای داشته باشد.
اینکه شما در اتومبیل و آن هم در خیابانهای تهران بتوانید نقاشی کنید بحثی جداست.
ولی آیا تاکسی ماکسیم امکان جدیدی برای راحتی مسافر دارد که اسنپ، تپ سی، کارپینو ندارند؟
در تبلیغات به هر دلیلی موضوعی بی ربط را به تبلیغات خود ملحق نکنیم.
#اسنپ
#تپ_سی
#ماکسیم
#تاکسی_ماکسیم
#دینگ